Výčty a seznamy

HTML podporuje pět různých formátů seznamů: neuspořádaný seznam (seznam s odrážkami), uspořádaný seznam (seznam s číslováním), seznam definic, adresář (nepodporovaný prvek), nabídka/menu (nepodporovaný prvek)

neuspořádaný seznam
(seznam s odrážkami)
<UL>
<UL type=[disk|circle|square] dingbat=”znak_odrážky” src=”url_grafiky” plain compact wrap=[vert|horiz] align=[center|left|justify] clear=[left|right|all]>
položky_seznamu
</UL>
  párová značka, která vymezuje neuspořádaný seznam; neuspořádaný seznam je text, který obsahuje oddělené i víceřádkové položky obvykle uvedené grafickými symboly (pomlčka, puntík, apod.); text položek bývá zobrazen se zvětšeným odsazením od levého okraje; vnořovaný neuspořádaný seznam je obvykle proveden se zvětšujícím se odsazením od levého okraje a s rozdílným grafickým symbolem zahajujícím položky seznamu; prvek UL musí obsahovat nejméně jeden LH nebo LI prvek definující položku seznamu
  type= vzhled grafických symbolů zahajujících položky seznamu
  disk plné tečky (implicitní)
  circle prázdná kolečka
  square čtverečky
  dingbat= znak, který bude použit jako symbol zahajující položky seznamu
  src= URL grafiky obrázku, která bude použita jako symbol zahajující položky seznamu
  plain bez úvodních symbolů zahajujících položky seznamu
  compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížecím programu)
  wrap= požadavek na vícesloupcové provedení seznamu (předpokládá se, že položky jsou krátké)
  vert uspořádání položek po sloupcích
  horiz uspořádání položek po řádcích
  align= způsob horizontálního zarovnání obsahu seznamu:
  left zarovnání k levému okraji
  right zarovnání k pravému okraji
  center zarovnání doprostřed
  justify zarovnání do bloku (víceřádkových položek)
  clear= způsob obtékání seznamu:
  left jen pro seznamy umístěné vlevo
  right jen pro seznamy umístěné vpravo
  all s dalším textem se pokračuje až pod všemi položkami seznamu
uspořádaný seznam
(seznam s číslováním)
<OL>
<OL type=[a|A|i|I|1] start|seqnum=počáteční_hodnota continue compact align=[center|left|right|justify] clear=[left|right|all>
položky_seznamu
</OL>
  párová značka, která vymezuje uspořádaný seznam; uspořádaný seznam je text, který obsahuje oddělené víceřádkové položky obvykle uspořádané na základě nějakého textového číslování; text položek bývá zobrazen se zvětšeným odsazením od levého okraje; vnořovaný uspořádaný seznam je obvykle proveden se zvětšujícím se odsazením od levého okraje a s rozdílným způsobem číslování, zahajujícím položky seznamu; vlastní číslování zabezpečuje automaticky prohlížecí program; prvek OL musí obsahovat nejméně jeden prvek LH nebo LI prvek definující položku seznamu
  type= způsob číslování položek seznamu:
  a malými písmeny anglické abecedy
  A velkými písmeny anglické abecedy
  i římské číslice malými písmeny
  I římské číslice velkými písmeny
  1 arabské číslice
  start= počáteční hodnota číslování položek seznamu (rozšíření Netscape)
  seqnum= počáteční hodnota číslování položek seznamu (rozšíření dle návrhu verze 3)
  continue zajišťuje návaznost číslování na předchozí seznam (čítač položek nebude při zahájení seznamu nastaven na startovací hodnotu, ale ponechá si svou aktuální hodnotu)
  compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížecím programu)
  align= způsob horizontálního zarovnání obsahu položek seznamu:
  left zarovnání k levému okraji
  right zarovnání k pravému okraji
  center zarovnání doprostřed
  justify zarovnání do bloku (víceřádkových položek)
  clear= způsob obtékání seznamu:
  left jen pro seznamy umístěné vlevo
  right jen pro seznamy umístěné vpravo
  all s dalším textem se pokračuje až pod všemi položkami seznamu
adresář <DIR align=[center|left|right|justify] compact> … položky_seznamu … </DIR>
<DIR> párová značka, která vymezuje neuspořádaný seznam obsahující oddělené jednořádkové položky; prvek DIR musí obsahovat nejméně jeden LI prvek definující položku seznamu; DIR je zastaralý prvek, který je postupně nahrazován konstrukcí <UL plain>; protože značka v budoucnu nebude podporována, je vhodné se jí vyhnout
nabídka (menu) <MENU align=[center|left|right|justify] compact> … položky_seznamu … </MENU>
<MENU> párová značka, která vymezuje neuspořádaný seznam obsahující oddělené jednořádkové položky, které mohou ale nemusí být uvedeny zahajujícím grafickým symbolem; prvek MENU musí obsahovat nejméně jeden LI prvek definující položku seznamu; MENU je zastaralý prvek, který je postupně nahrazován konstrukcí <UL plain wrap=horiz>; protože značka v budoucnu nebude podporována, je vhodné se jí vyhnout
položka neuspořádaného seznamu <LI type=[disk|circle|square] align=[center|left|right|justify]>
text_položky_seznamu
</LI>
položka uspořádaného seznamu <LI type=[a|A|i|I|1] value=číslo_položky align=[center|left|right|justify]>
text_položky_seznamu
</LI>
<LI> párová značka, která definuje jednotlivou položku seznamu; výsledné provedení závisí na typu seznamu, uvnitř kterého se objevuje; některé prohlížeče nevyžadují koncovou značku </LI>
  type= vzhled grafického symbolu v neuspořádaném seznamu nebo způsob číslování v uspořádaném seznamu pro tuto položku seznamu; není-li atribut uveden; dědí hodnoty po seznamu, kterému náleží
  value= pořadové číslo této položky seznamu v uspořádaném seznamu
  align= způsob horizontálního zarovnání obsahu této položky seznamu
záhlaví seznamu <LH>…text_položky_seznamu… </LH>
<LH> párová značka, která definuje záhlaví seznamu jako nadpis pro seznam; prohlížecí program odliší provedení záhlaví seznamu od vlastního seznamu
seznam definic
<DL>
<DL compact clear=[left|right|all]>
položky_seznamu
</DL>
  párová značka, která vymezuje specifický typ seznamu, jehož každá položka se skládá ze dvou částí: pojmu (uvedeného značkou <DT> a textu vysvětlujícího či definujícího jeho význam (uvedeného značkou <DD>); seznam definic bývá většinou proveden se zvětšením levým odsazením, přičemž pojmy začínají bez odsazení a tím jsou opticky zvýrazněny; prohlížecí programy pro seznam definic používají zpravidla základní písmo bez zvýraznění; mezi položkami seznamu definic se může vyskytnout prvek <LH>
  compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížecím programu)
  clear= způsob obtékání seznamu:
  left jen pro seznamy umístěné vlevo
  right jen pro seznamy umístěné vpravo
  all s dalším textem se pokračuje až pod všemi položkami seznamu
položky definic <DT> …pojem … </DT>
<DT> párová značka, která obsahuje oddělený pojem v seznamu definic; k jednomu DD prvku může existovat i více DT prvků; obvyklým provedením je tučný text bez odsazení; některé prohlížeče nevyžadují koncovou značku </DT>
definice pojmu <DD> …vysvětlení_pojmu … </DD>
<DD> párová značka, která obsahuje oddělenou víceřádkovou definici pojmu v seznamu definic; v DD seznamu musí před DD prvkem předcházet alespoň jeden DT prvek; obvyklým provedením je zleva odsazený normální text; některé prohlížeče nevyžadují koncovou značku </DD>

Příklady:

schema seznamu s odrážkami: schema seznamu s číslováním: schema seznamu definic:
<UL>
<LH> záhlaví_seznamu </LH>
<LI>text</LI>
<LI>text</LI>
.
.
</UL>
<OL>
<LH> záhlaví_seznamu </LH>
<LI>text</LI>
<LI>text</LI>
.
.
</OL>
<DL>
<LH> záhlaví_seznamu </LH>
<DT>pojem_1</DT><DD>význam</DD>
<DT>pojem_2</DT><DD>význam</DD>
.
.
</DL>